Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4
4e JAARGANG No. 15              1 MAART 1940
MEDEDEELINGEN.
Als nieuwe leden meldden zich aan:
Mevrouw Louise Maria Susanna Moll-Jansen, Laan v. Mcerdervoort 1052, Den Haag. (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Mejuffrouw Antoinette Maria Mol, Oude Kerkstraat 7, Utrecht. (St. Wamel.)
en de Heeren:
Gerhardus Cornelis van Moll, Lod. Houbenstraat 49, Eindhoven. (St. Eindhoven.)
Andries Mol, suikerfabriek, Stampersgat. (St. Scherpenisse.)
Adriaan Mol, Hoofd der School te Almkerk (Z.H.) (St. Oudelande-Baarland.)
 
Als nieuwe Donateurs de Heeren: Antonie Willem van der Hammen, Hoofd der School te R’dam, Schiebroekschelaan 31a, zoon van wijlen Maria Helena Moll. (St. Achterhoek.)
Antonie Willem Moll, doctorandus in de Biologie, Amsterdam, Bonairestr. 151. (St. Achterhoek.)
 
VOOR DIE NA U KOMEN.
Leden en donateurs hebben door een vriendelijke geste van onzen secretaris, Dr. W. H. Moll, een keurig verzorgde catalogus „Archief Mol(l) 1939" toegezonden gekregen.
Het archief der Vereeniging heeft bij lange niet de inhoud van deze particuliere verzameling. Zooals echter uit het voorwoord van dezen catalogus blijkt, stelt Dr. Moll de resultaten van zijn arbeid aan de Genealogie-Mol(1) ten dienste voor belangstellenden en dus ook voor de zeer veel belangstellende Gen. Ver. „Mol(l)".
Dit laatste is geen nieuws; reeds jaren is dit zoo de practijk geweest. Resultaten vondt U in Talpa en in persoonlijke correspondentie.
Maar - voor wie na ons komen -zou en zal het van groot belang zijn, indien de Vereeniging in de toekomst zelf over deze rijke schat aan genealogische gegevens ten volle kan beschikken. Het verheugt het Bestuur dan ook ten zeerste, U mede te kunnen deelen, dat wij spontaan van den Secretaris toestemming kregen, zijn bescheiden ten behoeve van de Vereeniging te mogen doen overschrijven. Slechts ééne conditie werd gesteld: Mag geen geld kosten. (Nu, dat hebben wij ook niet.)
De roep is nu: vrijwilligers voor! Wie biedt zich aan, om stamtafels en bescheiden voor het vereenigingsarchief over te schrijven? Die zich hiervoor ter beschikking stellen, geven blijk, de belangen der Vereeniging niet alleen te begrijpen, doch ook te willen behartigen. En zijn deze belangen straks niet die Uwer nazaten?
Meldt U zich dus aan het Secretariaat, Joh. v. Oldenbarneveldtlaan 21, Amersfoort, dat gaarne U ter wille is.
DE VOORZITTER. Den Haag, Febr 1940.
 
BURGERLIJKE STAND.
Geboren: Zuidland, Maart 1938: Pieter Cornelis, zoon van Jacob Weeda en Jannetje Cornelia Mol. (St. Spijkenisse.)
Geboren: Nieuwenhoorn, eind Oct ’39: Adriaan, z. van Frans Mol en Dora Jacoba Bevaart. (St. Spijkenisse.)
Geboren: Born, 4 Jan 1940: Mario, zoon van Jan de Leeuw, arts en Caecilia Mol. (St. Wamel.)
Geboren: Maasniel, 6 Jan 1940: Marion, dochter van Marcel Johan Marie Mol, arts en Emmy Crobach. (St. Princenhage.)
 
Gehuwd: Barendrecht, 30 Aug. 1939: A. P. de Koning en Elsje Mol, dochter van Nicolaas Pieter Mol en Elsje Vaandrager. (St. Spijkenisse.)
Gehuwd: Den Haag, ondertr. 11 Nov 1939: Andries Frans Stam, machinist te Vlaardingenambacht en Hendrina Jacoba Arendina Moll, dochter van Evert Moll en Hendrina Geurts. (St. Velp.)
 
Overleden: Brielle, 25 Oct 1939: Pietertje Mol, oud bijna 85 jaar, wed. van M. Scheygrond, dochter van Abraham Mol en Francyna de Raat. (St. Spijkenisse.)
Idem: Nieuwkoop, 31 Oct 1939 : Huibert Mol, oud 65 jaar, secretaris van den polder Nieuwkoop, echtgenoot van Dingena Zinkweg, zoon van Arie Mol en Maaike van Brugge. (St. ’s-Gravendeel.)
Overleden: Bussum, 14 Dec 1939: Gerritje Moll, oud 66 jaar, echtgenoote van Pieter Honing, dochter van Jakob Moll en Hendrikje Honing. (St. Achterhoek.)
Idem: Amersfoort, Jan 1940: Gerrit Recourt, oud 85 jaar, echtgenoot van Pieternella Maria de Mol, dochter van Johannes de Mol en Margritha Maria Verspuy. (St. Gouda.)
Overleden: IJsselmeer, 7 Jan 1940 (verdronken): Albartus Johannes Mol, oud bijna 29 jaar, echtgenoot van Nceltje van Tellingen, zoon van Hendrik Mol en Albartha Johanna Hiddink. (St. Nunspeet.)
 
Zijn 25-jarig jubileum als regeerings-ambtenaar mocht onder vele blijken van hartelijke belangstelling, den tweeden Dec 1939 vieren de heer H. J. E. Moll, Resident van Bali, zoon van henri Coert Moll en Eliza Mathilde Pfeiffer. (St. Achterhoek.)
De meest bekende Nederlandsche bollenveredelaar, Dr. Willem Eduard de Mol, adviseur van de Ned. Ver. tot wetenschappelijke veredeling van siergewassen, is als reserve-majoor van speciale diensten gemobiliseerd en staat aan het hoofd van. ......... de militaire wasch-
inrichtingen van ons veldleger. (Sic transit gloria mundis!) (St. Amsterdam.)
 
GENEALOGIE I
Vervolg van pag. IV: Talpa 14. [Commentaar Jan: Verplaatst naar het eerste gedeelte]
 
GENEALOGIE II. Solingen.
De uitgave van het schitterend werk „H. C. Scheibler en Dr. K. Wulfrath" : „Westdeutsche Ahnentafeln"van Dec 1939, welke publicatie reeds 1936 in uitzicht gesteld werd, heeft ook de Moll genealogie weer verder gebracht Zonder nader in te gaan op de voortreffelijke behandeling der cultuurgeschiedenis van het Rijnland, de grondige en zeer uitgebreide genealogieën van tal van families en geslachten van de Rijnstreek, de verluchting met vele photo’s van steden, huizen en de talrijke portretten van belangrijke personen, willen we de aandacht van onze lezers wenden op het reeds vroeger behandelde geslacht Moll in Solingen
De zoon van
I Johan Moll, die 6 Dec 1623 ver meld wordt als lid van het gilde der slijpers in Solingen,
II Johan Moll, overl voor 1687, was gehuwd met Sofia Soeter en woonde op de papiermolen aan de Wupper. Hun kinderen waren
III
1e Johannes Moll, geb 1653, overl 11 Sept 1709 te Solingen, wo nende in het huis „zar Eichen", hy huwde 28 Nov 1675 te Solingen met Catharina Herder, geb 1658, overleden 31 Mei 1718 te Solingen, dochter van Wilhelm Herder, een der voorvaderen der bekende firmanten
2e Andries Moll, geb 1654; hij ging naar Amsterdam woonde er op de Prinsengracht, huwde in Mei 1695 te Amsterdam met Maria Koenen, geboren te Brugge
3e Wilhelm Moll (get bij doop van Joh. Wilhelm Moll), die ook gehuwd was met een meisje Herder.
4e Clemens Moll, ged l Nov 1659 te Solingen, overl 16 April 1709 aldaar, ook wonende „zur Eichen" Hij huwde als „Schleifer", 8 Juni 1681 met Anna Wipper
 
No 1 Johannes Moll en Catharina Herder hadden 2 zoons
IV
a Johann Wilhelm Moll, genoemd naai zijn beide grootvaders, gedoopt 26 April 1699 te Solingen (get Wilhelm Herder, Wilhelm Moll en Agnesa Willems), overl 17 Aug 1781 te Mulheim Hij was koopman in Mulheim smds 28 Mei 1733 Hij huwde 1734 met Christina Elisabeth Langmann, geboren 1713, overl 29 Juni 1795 aldaar
b Johann Peter Moll, gedoopt 1697 (peet als „des Vaders Bruder" bij den doop van Johann Andreas Moll, 26 Sept 1745) Hij huwde 1720 met Maria Christina Moll, dochter van Wennemar Moll en Maria Elisabeth Eckart.
De eerste zoon Johann Wilhelm Moll en Ch E Langmans hadden 2 zoons
V
1e Johann Heinrich Moll, gedoopt 15 Dec 1743 te Mulheim, overl 27 Sept 1809 te Muulheim Koopman en diaken der ref gemeente Hij huwde 25 Juni 1781 aldaar met Anna Catharina Wilhelmma Klein, ged 13 April 1761 te Mulheim, overl 26 Sept 1824 te Elberfeld, dochter van Hermann Josias Klein en Sara Margaretha Heinen
De tweede zoon Johann Andreas Moll, ged 26 Sept 1754 te Mulheim, ook koopman in tabek, huwde 8 Febr 1781 te Mulheim met Maria Christina Bersinger, dochter van Johann Adam Bersinger en Maria Gertrud Deuss
Bovenstaande Johann Heinrich Moll en Anna Catharina Wilhelmma Klein hadden 3 kinderen
VI
a Johann Heinrich Moll Geboren 24 Aug 1787 te Mulheim (peten bij doop Joh Heinr Carstangen, Frau Catha Helena Deuz-Klein, Jungfer Joha Philippina Klein), overl 10 April 1862 te Mulheim, huwde 9 Sept 1810 aldaar met Christina henriette Deus, geb 1789, overleden 18 Maart 1849 te Mulheim, dochter van Johann Peter Deus en Wilhelmina Benghof Uit dit huwelijk waren 9 kinderen
b. Helena Katharina Moll, geboren 16 Nov. 1792 te Mülheim, overl. 19 April 1850 aldaar, huwde 14 Oct 1810 aldaar met Hermann Jakob Opderbecke, uit het alom bekende koopmansgeslacht, geb. 22 Dec. 1786 te Mülheim, overleden 6 April 1855 te Köln, koopman en olie-molenbezitter, wonende in het huis „zum Pelikan", zoon van Johann op der Becke en Maria Anna henriette Klein (zuster van A. C. W. Klein, zie boven).
c. Johanna Philippina Moll, geboren 26 Febr 1797 te Mülheim, overleden 17 April 1836 te Köln, huwde met Friedrich Faulenbach lid van den Raad en koopman in tabak en hazenhaar te Keulen.
De bovengenoemde Johann Andreas Moll en Maria Christina Bersinger hadden l zoon:
VII.
Johanna Christian Moll, gedoopt 1 Nov. 1788 te Mülheim (getuigen: Mattias Pohl aus Solingen en echtgenoote Anna Catharina Moll), overl. 11 Maart 1831 aldaar. Hij was ook koopman in tabak en huwde 23 Nov. 1816 te Dhünn (bei Wermelskirchen) met Anna Catharina Lisette Tillmanns. Uit dit huwelijk was een dochter geboren:
VIII.
Emilie Rosette Elisabeth Moll, gedoopt 28 Oct 1817 te Mülheim. Zij huwde 20 Nov 1839 te Koln met Doktor Salentha Sartorius, Dokter in Bergheim (Keulen,) geboren 28 April 1788 te Hackenburg, overl. 14 Juli 1877 te Zülich, zoon van Dr. Johann Friedrich Sartorius en Christine henriette Elisabeth Zimmermann. Kleindochter van Dr. Salentin Sartorius en EmilieRosette Elisabeth Moll is:
IX.
mevrouw Elsa A. Rosenthal te Hanau (Hessen-Darmstadt), aan wier talrijke inlichtingen wij de aanvullingen te danken hebben op ons materiaal en op de nieuwe belangrijke publicaties in het werk: „Westdeutsche Ahnentafeln").
 
GENEALOGIE III.
Het geslacht Van den Boetselaer is geallieerd aan Mol(l); we weten hiervan het volgende: De Van den Boetselaar’s gaan terug op Otto Sipherus v. d. B., die 1102 te Cleve huwt met Johanna, gravin van Rees. Afstammeling hiervan is Wessel van den Boetselaer, zoon van Rutger en Elburg van Langerak (dochter van baron Jan van L. en Alferade van Polanen), die Heer was van Asperen en Langerak, overleden 31 Juli 1492 en gehuwd met Judith Moll van Leedtbergen. Zij, Judith is de dochter van Iwain Moll van Leedtberg en Geertruid Pieck. Iwain of Isewijn of Iwan de Moll is een zoon van den Schepen en Burgemeester van Brussel, Iwain de Moll, die behoort tot het reeds vroeger behandelde burgemeesters-geslacht de Mol van Brussel. De vader van Judith was hoogschout van den Bosch (zie schepenregister No. 1215, fol. 237 Rijksarchief, Den Bosch) en in 1456 Heer van Doerne (in Noord-Brabant). Zijn wapen was dat van de Mol, baron de Herent. (Zie Butkens „Trophées" : 1436-1437 Iwain de Moll, Chef Escoutette de Bois le Duc.). Waarschijnlijk was hij voordien Ontvanger en Schepen van Brusel en hevige tegenstander van Jan IV, hertog van Brabant.
Hij was eerst gehuwd met Geertruid Pieck, later met Jutte Pieck, dochter van Gijsbrecht Pieck en Wilhelmina van Arkel van Heukelom van Acquoie.
Judith Moll, eerst gehuwd met Wessel van de Boetselaer, hertrouwde met Hendrik Taye, Ridder, Heer van Ruysbroeck.
Uit haar eerste huwelijk waren o.a.:
1. Rutger van de Boetselaer, die 1544 door Karel V tot baron werd verheven en huwde met Bertha van Arkel.
2. Wessel van de Boetselaer, Ridder der Duitsche orde.
3. Jan van Boetselaer, edelman van Margaretha van Parma.
4. Otto van de Boeselaer, Abt van Bern bij Heeswijk.
5. Elburg van de Boetselaer, gehuwd met Amelis van Mijnden, uit welk huwelijk: Johan. van Amstel van Mijnden, gehuwd met Maria Taets van Amerongen.
Uit het huwelijk van Rutger van de Boetselaer en Bertha van Arkel kennen we den zoon 1. Wessel van de Boetzelaer, gehuwd met Francoise Praat van Moerkerke, die met zijn twee zonen Floris en Rutger het request aan de Hertogin van Parma hielp overgeven en bij de komst van Alva vluchtte en
2. Elburg van de Boetselaer, abdis van de Abdij van Rijnsburg. Zij is het, die als „Koninginne van Seba voor Salomons troon" in glas in de kerk te Gouda is afgebeeld met de wapens:
Boetselaer                            Arkel
Moll-Leedtbergen                              Broekhuyzen
Langerak               Kuilenburg
Piek                        Haeften
Rechteren                             Linden
Harler                     Brederode
Polanen                 Bentheim
Appeltern                             Varek
 
4e JAARGANG No 16                          1 JUNI 1940
MEDEDEELINGEN
Als nieuwe leden meldden meldden zich aan
Mevrouw Wilhelmina Elisabeth Arnolda Mol-van de Wiel, Wielewaalplein l, Den Haag (St. Princenhage.)
De Heer Jan Pieter Mol, te Colijns plaat (Z ) (St. Scherpenisse.)
Als donateur: De Heer Klaas Mol, Genemuiden (St. Zwolle.)
 
BURGERLIJKE STAND EN COURANTENNIEUWS.
Geboren: Den Haag, 5 Febr 1940 Daniel Frederik Henri, zoon van Ir Henri Johan Marcus Walraven de Quartel en Mr. Jacoba Maria Moll, (do van Dr. Daniel Pieter Moll en Elisabeth Johanna van Ijzeren) (St. Giethoorn-Blokzijl.)
 
Overleden: Purmerend, 21 Dec 1939 Sijtje Mol, 63 jaar, echtgenoot van Dirk Kooiman, burgemeester van Wormer, dochter van Cornelis Mol en Elisabeth Pater (St. Venhuizen.)
Overleden: Monnikendam, 26 Jan 1940 Jacob Mol, 78 jaar, weduwnaar van Trijntje Rob, laatst weduwnaar van Vokeltje Jansen, zoon van Jan Mol en Maretje Hartwigsen (St. Monnikendam )
Overleden: Utrecht, 17 Febr 1940 Johannes Hendrikus Adam Krediet, leeraar Wiskunde en Boekhouden HBS, 52 jaar, echtgenoot van Maria Catharina Mol (dochter van Herman Ernst Leonard Mol en Grietha Maria Catharina Heederik) (St. Venhuizen.)
Overleden: Poortvliet, 7 Maart 1940 Jacob Jacobus de Bruyne, 82 jaar, echtgenoot van Helena Pieternella Geuze, (schoonvader van Marinus Johannes Mol).(St. Scherpenisse.)
 
Heerlen, l Mei 1940 Met eervol emeritaat heeft den dienst verlaten, als predikant te Heerlen Ds. Geerard Mol, sinds 1919 predikant te Cats en te Heerlen, zoon van Pieter Mol en Aaltje Verburg (St. Oudelande-Baarland.)
 
GENEALOGIE.
Het geslacht Von Moll.
Dit geslacht, dct in Tirol thuis behoort, wordt beschreven in het „Genealogische Taschenbuch van Gotha" van 1861 en van 1870-1875 de beschrijving van het wapen vindt men in den jaar gang 1848, p 254 De bevestiging van adeldom kreeg Wilhelm von Moll op 23 April 1555 te Brussel van keizer Karel V.
Als oudsten stamvader kennen we Rutger van (de) Moll ± 1230 en zijn zoon Heinricus Moll in 1272 in het klooster Neuburg bij Passau Diens zonen Leuppolt, Andre en Nicla zijn ± 1320 te St Polten te vinden Een klein zoon van Leuppolt is Johann Friedrich Moll, die 1516 overlijdt Diens zoon Johann is 1520-1535 Raadsheer van Triest en zijn zoon Wilhelm ontvangt de bevestiging van zijn adeldom
Hij huwde met Maria Stiebar. De zoon Wolfgang von Moll, Dr juris, 1583 Reichsritter te Praag, was 1544 Pfleger in Marsbach Hij stichtte het huis den Mollenhof bij Passau en overleed 29 Sept 1589 Zijn graf is in de kruisgang der kerk te Passau
Die Mollenhof was in den Spaanschen successie-oorlog bij het beleg van Passau in 1704 het hoofdkwaritier van den keurvorst Maximiliaan Emanuel van Beieren
Dr. Wolfgang was gehuwd met Anna Maria Reitmoser,die 12 Juli 1599 te Passau stierf. Hun zoon, de Hofrat Johann Friedrich von Moll huwde met Susanna Schrenk von Notzing und Angerburg en hun zoon Wolf Friedrich von Moll, ook Hofrat en Pfloger, huwde met Katharina Fieger von Friedberg.
 
De jongste zoon uit dit huwelijk was Franz Roman von Moll, geboren 3 Maart 1653, overleden 8 Nov 1729 te Neumarkt (Salzburg), was kapitein; hij huwde Anna Magdalena von Freysing zu Aichach.
In het 12e geslacht vinden we als hun kinderen: *
a. Johann Joseph Wilhelm von Moll, gesneuveld in 1730 in Hongarije als kapitein;
b. Friedrich Sigismund von Moll, Benedictijner pater met den kloosternaam „Kasimir";
c. Franz Anton Joseph von Moll, geboren 12 Juni 1689, overleden 1752 ; raadsheer en „pfleger" in Werdenfels ; hij huwde ten eerste met Barbara van Lospichler, toen met Anna Straszmaier von Herbstheim, daarna met Maria Josepha von Gerra en ten vierde met Eleonore Elisabet, Grafin von Engel; uit het 2e huwelijk werd in de 13e generatie geboren baron Ludwig Gottfried von Moll den 8 Nov 1727, overleden 30 Aug 1804, Geheimrat. Hij huwde 7 Febr 1757 met Leopoldine, barones Christiani von Rall and Hernau.
Uit dit huwelijk waren 7 kinderen:
a. Sigismund von Moll, geb. 29 Nov 1759, overl. 21 Dec 1826, Kamerheer, kapitein in Roveredo. Hij huwde 19 Febr. 1789 met Anna Grafin Gonzales de Rivera. Door haar kwam het van hare moeder geërfde bezit in Tirol aan haar kinderen:
1. Eleonora ven Moll, geboren 5 Nov 1789, overl. 5 Dec 1811, die huwde met den luitenant-generaal Anton, baron von Bonfanti;
2. Leopold, baron von Moll, geboren 21 Maart 1792, overl. 2 Nov 1860, Heer van Welsch Tirol, kamerheer, die 28 Sept 1824 huwde met Hippolyta Mathilde Marchesa de Rivo, dochter van Johann Jacob Marchese di Riva en Eleonore Grafin von Colloredo ;
3. Therese von Moll, geb. 21 Sept 1794, overleden 13 Juli 1846, die 6 Sept 1821 huwde met den Hofjustizrat Don Carlo Miniussi;
4. Johann Carl baron von Moll, geb. 16 Sept 1797, veldmaarschalk en later general-adjudant, Geheimrat;
5. Joseph Ludwig, baron von Moll, geboren 19 Juli 1807, overleden 10 Juli 1882, kamerheer, die 8 Oct 1845 huwde met Clara, gravin Albertoni, dochter van Franz, graaf van Altoni en Amalia Marchese Erba Odescalchi;
6. Maria Aloysia von Moll, geboren 3 Sept 1810, die 21 Dec 1836 huwde met Joseph Maria Cavaliere Valentini von Weinfeld.
 
b. Karl Maria Ehrenbert von Moll, geboren 21 Dec 1760, overleden l Febr 1838 te Augsburg, Hofrat, Senior van de Kon. Akad. van Wetenschappen te München;
c. Johann Ehrenbert von Moll, geboren 3 Nov 1763, overleden 1822, majoor;
d. Alois von Moll, geb. 12 Maart 1769;
c. Franziska von Moll;
f. Josepha von Moll;
g. Joachim von Moll.
 
In de 18e generatie zijn de kinderen van Leopold von Moll en Hippolyta Mathilde:
1. Sigmund, baron von Moll, geboren 11 Aug 1828, overl. 11 April 1904 te Roveredo, die 7 Febr 1869 huwde met Therese de Benzoni, dochter van Thomas Marchese de Benzoni en Julie von Bonoris;
2. Karoline, barones von Moll, geboren 21 Maart 1827, gehuwd met Ludwig, graaf Cantonite Mantua;
3. Heinrich von Moll, geboren 23 Juli 1829. gesneuveld 20 Juli 1866 In den zeeslag bij Lissa, kapitein ter zee.
De kinderen van Joseph Ludwig von Moll en Clara Albertoni zijn Franz Johann Carl, baron von Moll, geb. 16 Juli 1846, Kamerheer, die 6 Mei 1877 huwde met Silvia, barones van Albertoni en Johanna Carolina Amalia von Moll, geboren 31 Juli 1852.
 
Ten slotte kennen we in de 17e generatie als kinderen van Sigmund en Therese von Benzoni:
1. Joseph Heinrich Thomas, baron von Moll, geboren 5 April 1871 te Mantua;
2. Hippolyte Maria Julie von Moll, geb. 4 Juli 1872 te Mantua, die 19 Nov 1898 huwde met Emanuel Ferrero de Gubernalis Ventimiglia;
3. Leopold Cajetan Alois von Moll, geboren 28 Oct 1873 te Mantua;
4. Karoline Julie Maria von Moll, geboren 21 Juli 1875 te Mantua, die huwde met graaf Heinrich Welsperg;
5. Ludwig Marsilio, baron von Moll, geboren 6 Juli 1876 te Mantua;
6. Maria Amalia von Moll, geboren 30 Nov 1877 te Mantua en
7 Silvia Caesarina Maria vonMoll, geboren 11 Maart 1880 te Mantua
 
Behalve de genoemde personen kunnen tot hetzelfde geslacht gehooren Bernhard Paul von Moll, Geheimer Legationsrat in Weenen, die 4 Maart 1734 huwde met Maria Christina von Praun, en zijn broer Albrecht Theodor von Moll, Legationsrat in Nassau, en Reichshofratagent in Weenen, die huwde met Maria Johanna von Hoffelin
De kinderen van eerstgenoemde zijn
Johan Christian Bernhard von Moll, geboren 1737 Hieronymus
Albrecht Bernhard von Moll, geboren 1738 en 4 dochters, waaronder Christine Louise von Moll, die 4 Mei 1763 huwde met Friedrich Wilhelm baron von Vockel
Van laatstgenoemde zijn de zonen
Theodor Bernhard von Moll, geb 1749
Christian Hyronimus von Moll, geboren 1750
Ludwig Hyronimus von Moll, geboren 1754 en
Johann Ludwig Berghard von Moll, geboren 1755
Mogelijk zou het zijn, dat juist deze personen von Moll, wier aansluiting met de zg „Maurenlinic ’ Moll vaststaat, een voorbeeld konden zijn, hoe tot een talrijk geslacht geadelde en niet-geadelde naamdragers behooren Immers de .,Maurenlinie", genoemd naar Mauren bij Donauworth, omvat een oud geslacht Moll uit Zwaben, waartoe in de 17e eeuw eenige predikanten behoorden, die door de contrarevolutie verdreven werden uit Oettingen naar Thuringen. Tot deze familie behoorde ook het Moll-geslacht in Nordlingen op de Beiersche hoogvlakte Helaas leverden de archieven tot heden niet de juiste aansluitingen ofschoon hier de welwillendheid van het Wallersteinsch archief (in Beieren) tegenover ons persoonlijk zeer groot is geweest
Het Maurengeslacht-Moll gaat, ons bekend, terug tot 1530 het Weensch adellijk geslacht tot 1270 maar het werd 1555 geadeld
 
II Aanvulling bij Moll-Nordlingen.
De kleinzoon van Johann Moll, soldaat in Mauren, Ds. Johann Wilhelm Moll, overleden 13 Juni 1648, huwde 24 Oct 1626 met Anna Margarethe Heirmann, dochter van Ds Hermann en Margaretha Schrottlem Hun zoon, wiens grafsteen met goed leesbare inscriptie in Lopsingen op het kerkhof is in stand gebleven, Joachim Ernst Moll, geboren 25 Dec 1636, overleden 6 Sept 1699 te Lopsingen, huwde 9 Febr 1664 met Jakobine Albrecht, dochter van Georg Albrecht, geboren 8 Aug 1640, overleden 8 Maart 1694
Hun dochter Anna Margarethe Moll, geboren 4 Jan 1677 te Monchsrot, overleden 4 Mei 1745 in Heinheim huwde 13 Sept 1707 met Johann Christoph Bachler, geboren 1660, overleden 1742 apotheker, zoon van den notaris Br. Johann Jakob Bachler. Hun zoon Adam, apotheker, huwde met Else Heidenreut en de dochter er van Margarethe Bachlet in 1738 met Johann Martin Hurst.
De dochter uit dit huwelijk, Friederike Furst huwde 1803 met Johann Jakob Rohmeder, wiens kleinzoon Ernst Rohmeder, geboren 15 Maart 1866, eerte burgemeester van Munchen was in 1913 en van wien we deze aanvulling in dank ontvingen De vader van bovengeroemden Ds Johann Wilhelm Moll. Michael Moll was eveneens predikant geboren 1550, overleden in Balgheim 19 Maart 1630 Hij studeerde in Wittenberg, was 1589 predikant in Oettingen, 1600- 1628 te Mottingen, werd in 1628 gewelddadig ontslagen door de Deutschherren-Orden. Zijn echtgcnoote heette Barbara.
11 Kinderen telde hun gezin Ds. Johann Wilhelm Moll had behalve boven genoemden Ds. Joachim Ernst Moll nog 4 zonen, waarvan drie dominee waren Van den oudsten zoon Christian Jacob Moll, Cantor in Oettingen, van 1650-64 dominee in Unterweckingen, daarna in Moncksdeggingen en gestorven 1702 als emeritus is bekend, dat hij in 1655 in Oettingen huwde met Susanna Schwarz,dochter van den burgemeeste Johann Kaspar Schwarz. Bij gelegenheid van zijn huwelijk gewerd hem een zeer aar dig huwelijksgedicht in het Latijn van zijn vrienden en zyn broeders wat in ons archief in afschrift berust
 
III Aanvulling bij Moll-Urloffen.
Een zeer belangrijk geslacht is dat van Gregorius Moll en Magdalena Stabler, wier zoon 4 Nov 1759 te Urloffen (Baden) geboren werd, er 25 Juli 1842 overleed en 17 Nov 1783 aldaar huwde met Anna Maria Schelli, dochter van Franz en Magdalena Borsig. Hun zoon, Aegidius Moll, geboren 2 Sept 1784 te Urloffen, opperkanonnier, maakte den veldtocht van 1812 naar Rusland mede en verkreeg na 8 jarigen dienst de eere medaille, hij vertrok 1831 naar Noord-Amenka, met zijn echtgenoote Agnes Leible, dochter van Wendelin en Magdalena Knosp,en zijn 9 allen in Urloffen geboren kinderen Van een zijner talrijke kleinkinderen n l van Frank Xavier Moll en diens echtgenoote Mary Sehaeffer weten we nu meer en wel weer in Duitschland. Hun oudste zoon Joseph Moll, geboren 1841 in Risztissen (bij Ulm), landman, overleden na 1919, huwde 1874 met Maria Anna Banz,geboren 1855 te Volkersheim, overleden 26 Juni 1894 in Risztissen.
Hun kinderen waren: Jozef Moll, geboren 1874 in Risztissen, Magdalena Moll, geboren 1874 (tweeling zuster), Franz Xaver Moll, Margaretha Moll, geboren 1881, Martin, geboren 1882 en Ida, geboren 1884. .....
Franz Xaver Moll, die 7 Aug. 1875 te Risztissen geboren is, was waard in het Hotel „Zur honen Schule" bei Ulm. Hij huwde met Wally Schaffold, geboren 7 Nov 1875 te Groszschuhhausen. Zij hadden 4 kinderen:
Joseph, geboren 10 Juli 1909 te Ulm,
Franz Xaver, geboren 4 Juli te Ulm,
Albert Paul, geboren 16 Oct. 1915 te Ulm en
Maria Ida, geboren 14 Sept. 1919 te Ulm.
Het meerendeels Amerikaansche geslacht, dat denzelfden stamvader heeft, is zeer talrijk en tot in deze dagen ons wel bekend.
 
IV. Een oud kerk- en lidmatenboek uit Soeselen (= Sittard) leverde ons op zich zelf staand materiaal, dat ons misschien behulpzaam kan worden bij een verdere ontwikkeling van den voor ons zoo belangrijken stam Moll-Orsoy. We vonden dan, dat er 10 Juni 1685 huwde Johan Moll, zoon van Wilhelm Moll en Agnes Daniels met Margaretha Kevelberg,dochter van Johan en Catharina Janssen.
Hun kinderen, allen in Sittard geboren, waren:
1. Agnes Moll, gedoopt 4 Aug. 1688, overleden 13 Maart 1760, die huwde met Merten Zietsen. Hun werd een zoon Johan geboren 19 Nov 1709 (getuigen Jan Mols en Jehenna Altens), en een dochter Catarina, 10 Juli 1712 (get. Wilhelm Zietsen en Margaretha Kevelberg);
2. Wilhelm Moll, ged. 24 Oct 1688 (get. Jan Louss en Jenneke Janssen);
3. Johanna Moll, ged. 25 Mei 1692 (geb. Sitz Sietsen en Gertrude Kevelbergt);
4. Catharina Moll, ged. 4 Oct 1693 (get. Catha. Lauss en Reinier Dounen);
5. Anna Maria Moll, ged. 29 Aug 1700 (get. Martinus Sitzen en Maria Penen);
8. Margarethe Moll, ged. 27 Febr. 1707 (get. Johannes Cleven en Gert Kevelberg);
9. Peternella Moll, ged. 18 Dec. 1707 (get. Peter Penen en Gertrud Hermens).
Nog zagen we, dat bij anderen in 1729 als getuigen optraden Arnoldus Moll en Margaretha Smeets. Uit den stam Orsoy kennen we Arnoldus Wilhelmus Moll, chirurgijn te Amsterdam !
 
V. Moll-Elzas.
Een bekende figuur in Parijs is Madame Auguste Moll. Haar overgrootvader was Jean Moll, geboren 1747 te Wangen aan den Rijn, die 16 Maart 1822 daar stierf als landeigenaar. Hij was gehuwd met Anne Barbe Ostermann, geboren 1747, overleden 12 April 18S1 te Wangen. Van dit echtpaar kennen we 2 zonen: Jean Moll, geboren 14 Aug 1779 te Wangen, kuiper en burgemeester, die 9 Aug. 1820 huwde met Dorothea Ostermann en Jean Charles Moll, geboren 20 Dec 1772 te Wangen, overleden 20 Maart 1855 aldaar, Ontvanger van belastingen, die gehuwd was met Maria Elisabet Heusch.
 
Jean Moll had als kinderen:
1. Charles August Moll, geb. 5 Mei 1821 te Wangen, overleden 8 Aug 1881 te Luneville, Directeur der Genie in Constantinopel, Kolonel, Commandeur van ’t Legioen van Eer, ongehuwd;
2. Jean Henri Moll, geboren 3 Febr 1824 te Wangen, overleden te Bordeaux. Hij was na den oorlog van 1870 uitgeweken naar Bordeaux, Ingenieur en Directeur der werken aan de Zuiderspoorwegmaatschappij ;
3. Sophie Louise Moll, geboren 12 Juli 1826 te Wangen, overleden 1905 te Mülhausen, onderwijzeres.
De 2e zoon Jean henri Moll was de vader van Auguste Moll, de stichster van het Huishoudonderwijs in Parijs (6 Nov. 1897), Directrice van l’Ecole des Mères" ridder van het legioen van Eer en „bekroond door de Académie". Zij schreef o.a.: ,,Le conseiller de la Familie et de l’école des Mères", „La Femme, la Mère et l’Enfant", „La vie moins chère", 1926. Haar werken werden bekroond door de Academie van Bordeaux, en beloond door den Prix Thorel van de Acc. des Sciences, den Prix Blaise des Vosges, den Prix de l’Acc. des Médecins. Zij hield voordrachten van 1906-1914 over hygiëne en kinderverzorging in 3 lycea in Parijs. Zij stichtte „l’aide Morale" met het doel, zedelijken steun te verschaffen aan de ouders der „poilus" (in de oorlogsjaren 1914-1918), en ,,Le Comité d’Etudes pour le placement en France des Enfants abandonnés ou orphelins". Als Mad.me Curie
© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect